ManageEngine Log360 - 年付费模式

产品名称及规格描述 价格
10设备 ¥4,768
20设备 ¥7,888
50设备 ¥14,188
100设备 ¥26,868
10 应用日志源 ¥4,768
20 应用日志源 ¥7,888
50 应用日志源 ¥14,188
100 应用日志源 ¥26,868
5 Windows服务器 ¥2,768
10 Windows服务器 ¥4,768
20 Windows服务器 ¥7,488
50 Windows服务器 ¥14,188
100 Windows服务器 ¥23,688
100工作站 ¥1,968
250工作站 ¥4,768
500工作站 ¥7,488
1000工作站 ¥14,188
2500工作站 ¥28,468
2 域控制器 ¥7,488
5 域控制器 ¥14,188
10 域控制器 ¥23,688
2 Windows文件服务器 ¥3,968
5 Windows文件服务器 ¥7,488
10 Windows文件服务器 ¥14,188
15 Windows文件服务器 ¥20,968
20 Windows文件服务器 ¥23,688
30 Windows文件服务器 ¥26,468
1 Synology NAS服务器/NetApp/EMC服务器 ¥4,768
2 Synology NAS服务器/NetApp/EMC服务器 ¥7,888
3 Synology NAS服务器/NetApp/EMC服务器 ¥11,068
5 Synology NAS服务器/NetApp/EMC服务器 ¥17,368
5 成员服务器 ¥2,768
10 成员服务器 ¥4,768
20 成员服务器 ¥7,488
50 成员服务器 ¥14,188
100 成员服务器 ¥23,688
1 Azure AD/Office 365 租户 ¥4,768
2 Azure AD/Office 365 租户 ¥7,488
3 Azure AD/Office 365 租户 ¥10,888
5 Azure AD/Office 365 租户 ¥16,968
7 Azure AD/Office 365 租户 ¥20,968
10 Azure AD/Office 365 租户 ¥28,468
1 Exchange服务器审计 ¥4,768
2 Exchange服务器审计 ¥7,488
3 Exchange服务器审计 ¥10,888
5 Exchange服务器审计 ¥16,968
7 Exchange服务器审计 ¥20,968
10 Exchange服务器审计 ¥28,468
1 IIS站点 ¥168
20 IIS站点 ¥3,168
50 IIS站点 ¥7,088
100 IIS站点 ¥12,668
250 IIS站点 ¥29,668
1 MS SQL服务器 ¥1,588
5 MS SQL服务器 ¥7,488
10 MS SQL服务器 ¥11,488
20 MS SQL服务器 ¥18,968
Linux文件服务器审计单价 ¥1,988
用户和实体行为分析(UEBA)单价 ¥3,968
Active Directory 报表 ¥3,968
高级威胁分析 ¥3,968

如果需要其他配置的报价,请您点击 询价 填写表单获得所需的配置报价。