ManageEngine Log360 - 年付费模式

产品名称及规格描述 价格
10设备 ¥5,168
20设备 ¥8,568
50设备 ¥15,468
100设备 ¥29,268
10 应用日志源 ¥5,168
20 应用日志源 ¥8,568
50 应用日志源 ¥15,468
100 应用日志源 ¥29,268
5 Windows服务器 ¥2,988
10 Windows服务器 ¥5,168
20 Windows服务器 ¥8,168
50 Windows服务器 ¥15,468
100 Windows服务器 ¥25,788
100工作站 ¥2,168
250工作站 ¥5,168
500工作站 ¥8,168
1000工作站 ¥15,468
2 域控制器 ¥8,168
5 域控制器 ¥15,468
10 域控制器 ¥25,788
2 Windows文件服务器 ¥4,268
5 Windows文件服务器 ¥8,168
10 Windows文件服务器 ¥15,468
15 Windows文件服务器 ¥22,788
20 Windows文件服务器 ¥25,788
30 Windows文件服务器 ¥28,868
1 Synology NAS服务器/NetApp/EMC服务器 ¥5,168
2 Synology NAS服务器/NetApp/EMC服务器 ¥8,568
3 Synology NAS服务器/NetApp/EMC服务器 ¥12,068
5 Synology NAS服务器/NetApp/EMC服务器 ¥18,888
1 Azure AD/M365 租户 ¥5,168
2 Azure AD/M365 租户 ¥8,168
3 Azure AD/M365 租户 ¥11,868
5 Azure AD/M365 租户 ¥18,468
7 Azure AD/M365 租户 ¥22,788
1 Exchange服务器审计 ¥5,168
2 Exchange服务器审计 ¥8,168
3 Exchange服务器审计 ¥11,868
5 Exchange服务器审计 ¥18,468
7 Exchange服务器审计 ¥22,788
1 IIS站点 ¥188
20 IIS站点 ¥3,468
50 IIS站点 ¥7,768
100 IIS站点 ¥13,768
1 MS SQL服务器 ¥1,768
5 MS SQL服务器 ¥8,168
10 MS SQL服务器 ¥12,488
20 MS SQL服务器 ¥20,668
2 个Linux文件服务器的年租费 ¥4,268
用户和实体行为分析(UEBA)单价 ¥4,268
Active Directory 报表 ¥4,268
高级威胁分析 ¥4,268

如果需要其他配置的报价,请您点击 询价 填写表单获得所需的配置报价。