Analytics Plus版本对比

 个人版专业版
起售价 免费 ¥18,468(2个用户)
用户 仅限1个用户 基于授权
并发查看终端 基于授权
记录(单位:行) 25000 无限
报表和仪表板 无限 无限
工作区 5 无限
自定义仪表板
计划导入
计划电子邮件
与ManageEngine
ServiceDesk Plus 集成
与ManageEngine
ServiceDesk Plus MSP 集成
与ManageEngine
SupportCenter Plus 集成
与ManageEngine
OpManager 集成
与ManageEngine
Applications Manager 集成
共享和协作
API支持

单击此处扩展或升级您的Analytics Plus许可证。

展开